Educació amb perspectiva de gènere

Justificació del tema: Per què el treballem?

Desplega

Actualment, vetllar per l’equitat de gènere a les entitats és una premissa irrenunciable en tots els àmbits. Per aquest motiu, és imprescindible que cada entitat pugui analitzar si realitzen una bona gestió de la igualtat, o bé existeixen desequilibris en el seu funcionament intern i extern que poden generar discriminacions directes o indirectes per qüestions de gènere. 

La Llei 17/2015, de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes de la Generalitat de Catalunya, defineix la perspectiva de gènere com la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una activitat per a l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones. La perspectiva de gènere permet visualitzar dones i homes en la seva dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural, i també permet trobar línies de reflexió i d’actuació per a erradicar les desigualtats.

L’article 10 de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, estableix que les administracions públiques de Catalunya han de promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en el mercat laboral incorporant la perspectiva de gènere en les ofertes de contractació pública. Així doncs, les associacions adquireixen un  compromís social per incloure la tasca reivindicativa i de lluita a favor de la igualtat de gènere, sent una acció quotidiana en la missió, organització i activitats d’aquestes entitats, tant en el seu funcionament intern com amb les relacions externes. 

Veiem doncs, com hi ha lleis que regulen la igualtat i perspectiva de gènere en les entitats amb i sense ànim de lucre, a fi d’acabar amb les desigualtats existents en aquest àmbit. No obstant, aquestes encara se centren en un model binari, on només es tenen en compte les desigualtats entre homes i dones, sense incloure la perspectiva de Gèneres i Sexualitats Diverses i Dissidents (GSDD). 

Des d’Esplais Catalans, som conscients que vivim en una societat patriarcal, en la qual l’home i tot allò que es concep com a masculí té la supremacia, deixant en segon pla tot allò que se surt de la masculinitat hegemònica. Alhora, aquests rols de poder i dominació d’allò masculí es van perpetuant en el temps a través dels, costums, justícia, creences, lleis, normes, economia, etc. És per això, que des d’Esplac som conscients que les violències poden presentar-se en diferents formes específiques en funció de la nostra orientació sexual, gènere, classe, ètnia, etc. És per això que creiem que des de la nostra associació cal seguir treballant per tal de trencar i combatre contra aquest sistema patriarcal i opressor, garantint que la nostra entitat sigui un espai segur per a totes les persones que en formen part.

Definició: Com l’entenem?

Desplega

El treball en perspectiva de gènere l’entenem com un concepte que abarca molts aspectes a tenir en compte. Per a Esplais Catalans, enfocar els nostres projectes i activitats en perspectiva de gènere no es centra només en un concepte d’equitat i igualtat respecte homes i dones sinó que  cal anar més enllà, trencar amb el binarisme que això comporta i caminar cap a una perspectiva interseccional, la qual té en compte tots aquells col·lectius oprimits per qüestions de gènere, sexe, identitat, sexualitat, orientació, procedència, cultura, etc. 

A més, creiem que per treballar tot això és essencial posar èmfasi  i centrar-nos en les cures dins de l’associació, posant al centre les necessitats de les persones que en formen part (tenir cura de la distribució de les tasques, de l’espai que ocupa cadascú dins l’assemblea, de la conciliació, de vetllar per una comunicació fluida i no violenta, etc.

Tot això ens transporta a la voluntat de crear espais de cures i segurs per a totes les persones que formen part de la nostra associació, establint mesures i protocols que ens ajudin a fer-ho possible. 

Esplac promovem un model educatiu amb perspectiva de gènere i feminista que ens doni eines i visions per afrontar els processos educatius prenent consciència de com treballar de forma explícita i implícita les qüestions de gènere. 

Metodologia: Com el treballem als esplais i a Esplac?

Desplega

Esplac treballem el tema del gènere seguint diferents estratègies.

En primer lloc, mantenim l’estabilitat de grups de treball que que vetllen pel treball de la perspectiva de gènere a l’associació. Durant els darrers anys, ha estat la Comissió de Gènere l’encarregada d’aquesta funció mentre que actualment se n’està encarregant el Grup de Gèneres i Sexualitats Diverses i Dissidents (GSDD), el qual aporta una mirada molt més àmplia a l’associació.

Es reuneix una vegada al mes per parlar de les activitats proposades i sobre com fer el seguiment i assessorament als esplais, fomentar la formació continuada, etc. Alhora que s’encarreguen de vetllar perquè la perspectiva de gènere sigui present en tot el nostre treball intern i extern, sota una perspectiva de transversalitat.

També apostem per la formació de les monitores i monitors, preparant cada any les Jornades de Lleure i Feminismes on es fa un treball de conscienciació a través de la creació de sinergies i la col·laboració amb altres entitats i organitzacions.

De la mateixa manera, generem recursos pedagògics pel treball de l’educació amb perspectiva de gènere amb els infants i joves als esplais i desenvolupem posicionaments de l’associació per la reivindicació, visibilització i denúncia de les discriminacions en matèria de gènere.

Als esplais d’Esplac es desenvolupa intervenció educativa directa amb infants i joves en l’àmbit de l’educació en la perspectiva de gènere per tal de sensibilitzar, promoure conductes respectuoses cap a totes les persones, reivindicar els drets dels grups oprimits  i desenvolupar l’esperit crític i la consciència política necessàries per generar canvis en matèria de gènere. 

Als esplais, doncs, s’hi fan activitats des d’una edat molt inicial per treballar aquesta perspectiva, tot adaptant els jocs i dinàmiques a les edats amb les que es fa l’activitat. A mesura que els infants es van fent grans, van aprofundint més en el tema. 

També es destinen esforços en realitzar diagnosis de les problemàtiques de gènere que s’evidencien als equips de monitores i monitors per després generar espais de reflexió i de cures per tal de minimitzar les desigualtats.

Recursos: pel vostre ús!

Preguntes: per a la reflexió i el debat

  • Quin vocabulari fem servir? Utilitzem llenguatge no sexista per comunicar-nos a l’esplai? 
  • Valorem les tasques reproductives que realitzen les monitores a l’esplai?
  • Quins espais de cures generem a l’esplai?
  • Com demanem el gènere a les inscripcions de les activitats?
  • A l’esplai han d’haver-hi espais mixtes i no-mixtes?
  • Quines sigles utilitzem per referir-nos als col·lectius de persones de sexualitats diverses i dissidents?

Deixa un comentari

Introdueix el teu correu electrònic de l'Era si formes part d'Esplac per publicar el teu comentari!